Cơ cấu tổ chức

Giấy chứng nhận và bằng khen mà HTX Nông nghiệp Sen Quê Bác đã đạt được: